Förändring av dispensbeslut

Nedan listas svar från kommuner på frågan: ”Upplever du att kommunens benägenhet att bevilja strandskyddsdispens har förändrats under de senaste 5 åren och i så fall hur?

Politiken har en klar vilja att bevilja
Den har inte ändrats utan vi följer praxis.
Ja, den har blivit mer restriktiv. Ffa under 2022 i samband med förstärkt kompetens inom området.
Den har minskat efter vägledning från Länsstyrelsen, pga många överprövade och upphävda beslut
Det är generellt samma procentuella andel dispenser som beviljas nu som tidigare år.
Lite svårare att få dispens nu.
Ja, vi har blivit hårdare
Vi gör en mer korrekt bedömning nu än för 5 år sen. Miljöbalken är en förbjudande lagstiftning och vi ger färre dispenser nu än för 5 år sen.
Ja, vi har blivit mer restriktiva.
Nej, inte förvaltningen iaf.
Ja, vi försöker anpassa oss efter högre styrande myndigheter och iom att deras krav höjs ökar även våra krav.
Politikerna vill gärna ge dispens även när skäl saknas.
Ingen ändring
Hårdare krav för att få strandskyddsdispens.
Färre beviljas
nej. Politiskt har alltid viljan funnits att bevilja i fler ärenden än vad som är möjligt enligt gällande rättspraxis. Tjänstepersonerna har inget eget tyckande avseende bevilja/avslå utan följer rådande lag och rättspraxis.
Ja, beroende på vilka som suttit i nämnden.
Något mer restriktiv
Nej men det verkar ha skett en svängning i synen på väsentlig ändring av naturmiljö så att de åtgärder, tex muddringar, vi förut ansåg krävde dispens pga det inte längre anses påverka strandskyddets syften och därför inte kräver dispens
Vi har blivit hårdare att neka dispens för båthus och bryggor. Vår beviljade dispens är mest inom en hävdad tomtsplats eller LIS område.
Nej, vi är generellt positivt inställda (inom rimliga gränser naturligtvis)
Nej, vi gör vårt bästa men regleringen är sträng.
Nej, beviljar dispens där det finns skäl att bevilja dispens.
Jag upplever ingen förändring.
Ungefär lika
Ingen större skillnad hos oss, Länsstyrelsen har dock gått från att bevilja förvånande mycket till att överpröva förvånande mycket, speciellt jämfört med hur andra länsstyrelser arbetar.
Nej, vi jobbar mkt med rådgivning och info innan ansökan kommer in så vi får in välgrundade ansökningar.
Politiskt tycks det vara viktigt att få till en lösning även om det är på stor bekostnad av biologisk mångfald med försämrade ekosystem och mer privatisering, d v s på bekostnad av allemansrätten.
Nej inte på delegation och tjänstemannanivå, vi följer vägledande domar i våra beslut. Skillnaden blev när kommunen tog över strandskyddet. Allmänheten har genom tillsyn i strandskyddsärenden fått upp ögonen att det råder strandskydd. I de fall som nämnden har tagit beslut har man i vissa fall inte valt att överklaga till nästa instans. Vi ser många ’gamla synder’ där det beviljats bygglov men man har glömt bort att söka dispens när besluten låg hos länsstyrelsen.
Inte så stor skillnad, men man ska komma ihåg att många potentiella ansökningar som inte är möjliga att bevilja aldrig söks efter informell dialog, man upplyser om att dispensgrund saknas och då är det få som går vidare med ansökan, eftersom prövningen är avgiftsbelagd.
Oförändrad. Lagstiftningen har inte ändrats.
Kommunen har större benägenhet att bevilja än vad nuvarande lagstiftning ger utrymme för. Dagens lagstiftning är inte tillämpbar i glesbygd på det sätt som det var tänkt när den antogs.
Ja, personalbyte, nu är man mer aktiv med att pröva dispenser
Nej, möjligen kopplas fler villkor om hänsyn till växt- och djurliv till beslut.
Oförändrat. Får vi in en ansökan som vi ser är ”omöjlig” svarar vi med alternativbrev att antingen gå vidare med ansökan och driva den överklagningsvägen och betala handläggningsavgiften, alternativt dra tillbaka den och ej behöva betala avgift. Därav svarat att nästan alla formella ansökningar beviljas av kommunen. När vi på kommunen känner att dispens är befogad men att regelverket förhindrar det, då informerar vi sökanden om att Lst är en högre (och klokare?) makt än kommunen.
Alla ärenden prövas utifrån ärendet specifika förutsättningar samt utifrån gällande lagstiftning.
Ingen förändring, finns det skäl så är vi positiva.
Nej. Lagstiftningen är densamma och alla beslut granskas av länsstyrelsen. Det finns ingen möjlighet att göra en mer liberal tolkning av lagstiftningen eftersom besluten i så fall skulle omprövas av länsstyrelsen.
Nej, vi är fortsatt positiva. Men vi ser än förändring i Länsstyrelsen bedömning
Nej, kommunen är lika positiv som innan
Stadsbyggnadsnämnden är fortsatt positiv medans miljönämnden har blivit mer restriktiv
Inte direkt. Eftersom tillgången till strand och vatten är relativt god är min upplevelse att man alltid velat göra lättnader för att locka folk till vår glesbygd.
Strandskydd i vår kommun upphävt förutom vid tre platser. Sällsynt med strandsskyddsdispenser, dessa hanteras då av bygglov och inte av oss på miljöavdelningen.
Nej oförändrat villiga att bevilja dispanser