Nationell strandskyddsundersökning 2022

Publicerad 28/11 2022

Under de tre första veckorna i november 2022 genomförde allabryggor.se en undersökning som gick ut till alla Sveriges kommuners miljö- och stadsbyggnadsnämnder. Undersökningens syfte var att kartlägga utvecklingen av strandskyddsdispenser och vattenverksamheter, samt att dela erfarenheter mellan kommuner. En av kommunen godkänd dispens från strandskyddet krävs för att anlägga flytbrygga, stenkista, eller annan byggnation vid vatten. Totalt 80 kommuner inkom med svar på undersökningen och en lista på dessa kommuner kan ses HÄR.

Undersökningen följs upp varje år för att identifiera utvecklingen över tid. Kontakta oss gärna via info@allabryggor.se ifall det finns frågor kring undersökningen eller önskemål om ytterligare frågor att ta med i nästa års nationella undersökning.

Resultatet av undersökningen redovisas nedan på denna sida.

 

1. Hur upplever du att antalet ansökningar om strandskyddsdispens har förändrats under det senaste året?

 

26% av kommunerna upplever att ansökningarna har ökat eller ökat kraftigt under det senaste året. En majoritet ser att antalet ansökningar varit oförändrat. Vaxholms kommun är den enda kommun som angett att antalet ansökningar ökat kraftigt, medan till exempel Nyköping och Strängnäs kommuner upplever att antalet ansökningar minskat. Se förändringar i antalet ansökningar på kommunnivå HÄR.

 

2. Ungefär hur stor andel av de ansökningar om strandskyddsdispens godkänns i kommunen?

 

Andel godkända strandskyddsdispenser

Andelen dispensansökningar som godkänns skiljer sig markant åt mellan kommuner. 62% av kommunerna godkänner mer än 80% av alla sina dispensansökningar. Höörs kommun uppger att 0-15% av deras dispensansökningar godkänns, medan Emmaboda godkänner 91-100% av deras ansökningar. Se andelen godkända dispensansökningar på kommunnivå HÄR.

 

3. Upplever du att kommunens benägenhet att bevilja strandskyddsdispens har förändrats under de senaste 5 åren och i så fall hur?

 

Föränding av andel godkända dispenser

22% av kommunerna upplever att kommunens benägenhet att godkänna dispensansökningar har minskat de senaste fem åren. Inga kommuner anger att andelen godkända dispenser har ökat. En majoritet av kommunerna upplever inte att det skett någon förändring. Flera kommuner uppger att det finns en tydlig vilja från politiskt håll, gentemot tjänstemän, att godkänna dispensansökningar. Flera kommuner upplever att Länsstyrelsen i större utsträckning överprövar och upphäver beslut under den senaste femårsperioden. Se kommunernas egna kommentarer HÄR (anonymiserat).

 

4. Upplever du att mängden och typen av de vattenverksamheter som utförs i kommunen varje år är hållbart? Om inte, vänligen skriv på vilket sätt.

 

Hållbar vattenverksamhet

9% av kommunerna upplever att mängden vattenverksamheter som utförs inte är hållbara i sin helhet. 53% anser att de mängden är hållbar. Se kommunernas kommentarer kring vattenverksamheter HÄR (anonymiserat).

 

5. Tycker du regelverk kring strandskyddsdispens och vattenverksamhet är bra som de är? Om inte, hur skulle du vilja ändra dem?

 

Regelverk dispens

Den här frågan väckte ett stort engagemang och de flesta kommuner skrev utförliga svar. 75% av kommunerna tyckte att regelverk kring strandskyddsdispens och vattenverksamhet kunde förbättras.

Exempel på återkommande kommentarer var att regelverken är för generella och bör differentieras mer utifrån de lokala förutsättningarna som till exempel lokalisation i landet och den specifika topografin. Flera kommuner önskar mer generösa regelverk kring mindre vattendrag. Vi lyfter fram ett exempelsvar nedan. Se även samtliga svar från kommunerna HÄR.

 

Tycker du regelverk kring strandskyddsdispens och vattenverksamhet är bra som de är? Om inte, hur skulle du vilja ändra dem?

“Ja och NEJ!! Minska ner strandskyddet till 25-50 m (1-2 trädlängder) i inlandssocknar (kommunindelning är för grovt) i Blekinge, Småland-Västergötland-Östergötland (förutom Vättern), Dalsland, Värmland, V Västmanland, Dalarna (förutom Siljan) och samtliga Norrlandslän (förutom Storsjön Jämtland). Tillåt gemensamhetsbryggor i redan exploaterade vattenförekomster. Tillåt bebyggelse på obebyggda bostadsfastigheter inom strandskyddszon med förutsättning att fri passage beslutas i form av tomtplatsavgränsning (känns konstigt att en statlig myndighet Lantmäteriet en gång styckat av en bostadsfastighet med avsikt att bebyggas medan en annan statlig, Lst, förhindrar det, sådant måste kunna lösas. Det är ett begränsat problem av stor betydelse för de som drabbas men inget framtida eftersom nuförtiden inga nya bostadsfastigheter tillkommer inom strandskydd förutom detaljplaner).

Inför strandskydd för areella näringar på 25 m, då blir en trädlängd automatiskt sparad. Våra insjöar och vattendrag blir alltmer bruna och det beror på skogsbruk. Bra med Lst-granskning för att motverka lokal korruption men ofta känns vår Lst för nitisk i sina bedömningar. Det är alldeles utmärkt att vi har strandskydd, det har de flesta utvecklade länder, men anpassa det efter att 1/3 bor i Skåne+Västkusten, 1/3 i Mälardalen och 1/3 i resten av landet!!!!”

Ytterligare resurser:

För att ställa frågor och få svar, samt komma i kontakt med andra intressenter kring strandskydd, använd gärna vårt FORUM.

För att hitta firmor för marina verksamheter, använd gärna våran databas HÄR.