Hållbar mängd vattenverksamhet

Nedan visas kommunernas svar på frågan: ”Upplever du att mängden och typen av de vattenverksamheter som utförs i kommunen varje år är hållbart? Om inte, vänligen skriv på vilket sätt (exv att det påverkar naturen eller människors rörlighet negativt).”

 

Många vattenverksamheter handlar om muddring vid bryggor och liknande. Dessa är negativa för vattenmiljön. Omfattningen är dock relativt liten.
Något för många. Vissa ger kraftig påverkan av naturen.
Inte helt hållbart då det påverkar den marina bottenmiljön.
Nej, åtgärderna stör ofta livsvillkoren för djur- och växtlivet vilket gör att vi går miste om viktiga arter.
Nej, ökat negativ påverkan på vattenområden vad gäller anläggningar och på friluftsliv
Nej. Negativ påverkan på djur. Människors rörlighet anses viktigare är djur- och växtliv.
Vidare så har vi inte en bra kännedom om vattenverksamhet. Vi får inte alla för kännedom och vi har inte heller ett bra system för att motta och bevara sådan information.
Överlag ja, men skulle vilja ha mer möjligheteter till att koordinera vattenverksamhet med länsstyrelsen. tex bryggor som kräver muddring och där vass ska tas bort. Upplever att bryggorna blir allt större och ingreppen mer och mer vidlyftiga. Kanske lämpligt att begränsa vad som får utföras av privatpersoner såvida de inte gör en gemensamhetsanläggning som också bygglovprövas som småbåtshamn och utreds med MKB.
Prövningsansvaret för vattenverksamheter ligger hos Länsstyrelsen. Det LST ansvar att pröva att åtgärden är hållbar.
Svårt att bedöma på ett enkelt sätt.
Ur ett långsiktigt perspektiv nej. Det finns högljudda (högt uppsatta personer) som får styra och ställa lite vad gäller beviljande eller förmildrande villkorskrav vid vattenverksamhetsärenden och då inte minst vid strandskydds dispens ansökningar. Smygande (olagliga) privatisering ökar markant från år till år vilket påverkar reproduktionslokaler och det rörliga friluftslivet.
Vattenverksamhet handläggs av länsstyrelsen
Vattenverksamheter prövas av länsstyrelsen. Många har koppling till våtmarker och energiförsörjning. Antagligen stort mörkertal för anläggning av privata bryggor m m, vilket ofta ej är hållbart.
Antalet remisser vi svarar på till Länsstyrelsen har ökat under 2022. Vi ser det som ett tecken på att befolkningen är mer medveten om att det krävs en anmälan om vattenverksamhet vid de flesta arbeten i vatten. De remisser vi svarar på är till övervägande del relevanta åtgärder, som genom ställda villkor av Länsstyrelsen leder till en ökad försiktighet och mindre påverkan på naturen.
Då vi inte får ta del av Länsstyrelsens beslut om vattenverksamhet har vi inte kännedom om vad som genomförs.
Delvis, då vissa ärenden godkänts av länsstyrelsen även fast kommunens yttranden avråder från åtgärder i känslig natur
Det är länsstyrelsen som hanterar ärenden om vattenverksamhet

Det byggs en del bryggor, med mera utan strandskyddsdispens eller annan prövning. En del av dessa åtgärder hade troligen inte fått dispens/positivt beslut. Om frågan avser även dessa åtgärder är svaret förstås nej. Detta bekräftas av analyser på nationell, som nivå visar att andelen ianspråktagen vattenyta i grundområden ökat markant den senaste tiden.

De åtgärder i vatten som görs lagligen är få till antalet, och vad jag vet utförs dessa på ett bra sätt. Så de åtgärderna bör kunna betraktas som hållbara.

Det utförs väldigt mycket muddringar och upplägg av muddermassor vid kusten. Där det finns fritidshus är det bryggor, pirar och muddringar. Även här där det är så tätt längs kusterna är det inte många fina ställen där det inte finns fritidshus. Det saknas också resurser för att via tillsyn se till att stugor vars tomt inte sträcker sig till vattnet inte privatiserar hela strandområdet.

I inlandet har vi inte särskilt mycket varken vattenverksamheter eller ansökan om strandskyddsdispens.

Eftersom så stor del av vår kn inte är ianspråktagen har vi inte problem med utökning av privatiserade områden.
Eftersom vi har så få ärenden per år som gäller vattenverksamhet så har vi en bra övervakning så att påverkan på naturen och människors rörlighet är minimal.
Försumbart liten vattenverksamhet i kommunen
Hållbar är inte många nya verksamheter årligen
Hållbart – upplever inte att det är mycket nya vattenverksamheter
Hittills känns det hållbart. Lst, inte kommunen, beslutar, men vi är remissinstans. Vi tillstyrker enbart vid bryggor så att de ska kunna nyttjas för sitt ändamål, inte att ta bort stora vassområden. För (åter)skapande av våtmarker, ”gäddfabriker” mm ser vi positivt.
I stort sett. Håller alltid en dialog med den sökande och informerar om Länsstyrelsen roll, påverkan på miljön och fri passage vilket ofta leder till att man tänker efter.
I vår kommun hanteras vattenverksamheter av Länsstyrelsen, inte kommunen. Vi har därav inte vetskap om all vattenverksamhet
Ja det är hållbart, majoriteten av de vattenverksamheter som utförs är i form av underhåll av infrastruktur (ex. utbyte av vägtrummor, nedläggning av kabel, rustning av broar samt restaurering av vattendrag).
Ja det är hållbart… finns en ”ocean” av orörda/obebyggda strandområden i kommunen
ja, de bedömningar vi gör är baserade på hållbarhetsperspektiven. alla tre perspektiven bör beaktas.
Ja, de flesta anmälda rör mkt små åtgärder, ex nedläggning av elkabel
Ja, de som sker med nödvändiga beslut är hållbar. Tyvärr sker förstås fortsatt olovliga åtgärder, men inte i så stor omfattning.
Ja, det är inte så mycket i nuläget och ofta gäller det underhållsarbeten eller platser som redan är exploaterade..
Ja, vi har mils vis med stränder och merparten av kommunen är naturreservat
Ja, ytterst få nya områden tas i anspråk, nästan alla dispenser rör redan ianspråktagna områden.
Ja. Tycker att det kan vara mer.
Kommunen tar inte beslut om vattenverksamheter det gör länsstyrelsen. Har därför inte koll på hur mycket som sker. I vissa fall har även länsstyrelsen tagit beslut om tex uppförande av nya byggnader i en ansökan om vattenverksamhet. Skulle vilja se att man generellt tittar på vattendragen/ kanaler (vattenföretag, markavvattning). Många går in och tar bort all växtlighet längs vattendrag/kanalerna (rensar helt) och gräver ur stora mängder jord. De hänvisar till äldre beslut för markavvattning som borde ses över. Många naturliga vattendrag har under årens lopp rätats ut och var går egentligen gränser för naturlig och av människan skapad. Bedömningen borde vara vilka naturvärden vattnet och området runt om har. Tex vid tillstånd för uttag av vatten i en bäck där man effektivt hindrar vattenlevande djur att gå upp i bäcken genom att lägga ut sten som utgör ett fysiskt hinder.
Länsstyrelsen handlägger anmälan om vattenverksamhet, har ingen större uppfattning om det är hållbart eller inte.
Länsstyrelsen hanterar ärenden gällande vattenverksamhet i våra kommuner.
Länsstyrelsen hanterar vattenverksamhet. Beroende på områden som vattenverksamhet utförs i kan påverkan på framförallt naturen ske.