LAGAR OCH REGLER

Innan man lägger ner alltför mycket tid på planering av vilken typ av brygga som passar bäst är det viktigt att förstå förutsättningarna för vad som krävs för att få tillstånd att bygga bryggan. Observera att informationen på allabryggor.se inte utgör juridisk rådgivning i formell mening.

I Sverige har vi sedan 1952 då Allemansrätten etablerades, även bestämmelser kring strandskydd. Strandskyddet reglerar byggnation kring sjöar, hav och vattendrag – och finns till för att värna allmänhetens tillgång till dessa områden samt att skydda växt- och djurliv. Nedan går vi igenom de viktigaste delarna och vad man bör tänka på i samband med en planerad byggnation av brygga och andra arbeten i och i närheten av vatten.

Strandskyddet är en så kallad förbudsregel, som alltså förbjuder byggnation i och kring vatten, men som också inkluderar ett antal skäl där undantag från förbudet kan ges i form av en så kallad strandskyddsdispens. Det är alltså denna dispens man söker hos kommunens byggnadsnämnd för att få tillstånd att bygga sin brygga. Dispenskrav gäller för alla sorters bryggor som avses ligga på samma plats i mer än en semesterperiod (ca. 6 veckor) även om det rör sig om en mindre flytbrygga. Dispens krävs givetvis även för andra byggnationer så som sjöbodar och båthus. Även vattenarbeten (”Vattenverksamhet”) så som muddring, kabelläggning, anläggning av stenpirar krävs tillstånd, som beroende på var i landet söks hos komun eller Landsting.

När man söker strandskyddsdispens gör man bäst i att utgå ifrån de i regelverket definierade särskilda skälen som kan motivera en dispens.

Särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt miljöbalkens 7 kap. 18 c §:

18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta
endast om det område som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast
strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga
vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och
utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området,
eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket
angeläget intresse.”

Det finns även särskilda skäl att åberopa ifall byggnationen sker i så kallade landsbygdsutvecklingsområden. Fullständig lagtext finns här.

 

Ansökningsprocess

I din ansökan till kommunen gör du alltså bäst i att utgå ifrån de definierade särskilda skälen, och inte utifrån en eventuell önskan om att kunna lägga till ytterligare en båt eller möjlighet att placera bord och stolar på bryggan. Dessa skäl leder snarare direkt till en nekad dispens. Av den här anledningen är det viktigt att du i god tid undersöker huruvida dina skäl verkligen överensstämmer med de som kvalificerar för dispens eller inte.

När du skickat in din ansökan har kommunen 10 veckors handläggningstid inom vilken de behöver återkomma med antingen kompletterande frågor eller ett beslut. I ansökan bör du ta med 1) ansökningsblankett som finns hos kommunen 2) namn och kontaktuppgifter, 3) fastighetsbetäckning och 4) ritning av bryggans konstruktion och placering på fastigheten.

Om din dispensansökan blir nekad kan du pröva den hos Länsstyrelsen, beslutet från Länsstyrelsen tar dock längre tid och är slutgiltigt. Om du får dispensansökan beviljad från kommunen har Länsstyrelsen alltid tre veckor på sig att ompröva beslutet. För att undvika administrativt arbete hos kommun och Länsstyrelse, samt bespara dig tid, är det att rekommendera att be handläggaren på kommunen om ett så kallat förhandsbesked, där eventuella brister i ansökan alternativt åberopade särskilda skäl beskrivs, innan den ”riktiga” ansökningsprocessen startat.

ATT TÄNKA PÅ:

  • Studera noga de särskilda skäl som gäller för dispens och huruvida någon av dem verkligen gäller för ditt ärende.
  • Minimera miljöpåverkan när du väljer placering och konstruktion av bryggan. Tänk på att vattnet helst ska kunna strömma fritt kring bryggan, ta så lite bottenyta som möjligt i anspråk och helst placeras i anslutning till redan befintlig bebyggelse.
  • Spar tid genom att prata med grannar om hur de ställer sig till din ansökan och vad deras erfarenheter med kommunen varit i liknande ärenden.
  • Prata med handläggare på kommunen innan du skickar in ansökan för att få reda på eventuell kommun-specifik praxis. Det brukar finnas besökstider för detta.
  • Ta hjälp av din bryggleverantör. De brukar ha gedigen kunskap och erfarenhet kring vad som är rätt, riktigt och realistiskt.

 

Lagar och regler för byggande av bryggor